Στηριζουμε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Στέγη για Όλους»Το Left News Agenda συμμετέχει και στηρίζει την πρωτοβουλία πολιτών "Στέγη για Όλους",  με στόχο τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της αστεγίας και την ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων για την κοινωνική κατοικία.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιορίζει τις πόλεις και τις περιφέρειες όταν θέλουν να επενδύσουν σε οικονομικά προσιτές κατοικίες. Από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 μέχρι σήμερα, οι δημόσιες επενδύσεις σε προσιτές και κοινωνικές κατοικίες μειώθηκαν κατά 50%, πλήττοντας κυρίως τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

Υπάρχει μια ανησυχητικά μεγάλη έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης. Η στέγαση έχει γίνει πολύ ακριβή για πολλούς ανθρώπους, με το κόστος διαβίωσης να αυξάνεται διαρκώς και τα ποσοστά εργασιακής φτώχειας να ενισχύονται. 

Λόγω του υψηλού κόστους στέγασης, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη που ζουν, να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις καθημερινά προκειμένου να εργαστούν, να αναζητήσουν εργασία ή να σπουδάσουν.

Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εκμίσθωση σε τουρίστες μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Airbnb, μειώνει δραστικά τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους και για εκείνους που μετακομίζουν ή μετακινούνται μέσα στην ίδια πόλη. 

Με την στήριξη της πρωτοβουλίας "Στέγη για Όλους", ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει καλύτερους νομικούς και οικονομικούς όρους προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσιτή στέγαση για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Μια τέτοια πρωτοβουλία από την πλευρά της Κομισιόν θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Την ευκολότερη πρόσβαση όλων σε οικονομικά προσιτές, δημόσιες και κοινωνικές κατοικίες.
Β) Την ελαστικοποίηση στην εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στις δημόσιες επενδύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομικά προσιτών, δημόσιων και κοινωνικών κατοικιών.
Γ) Την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς κατασκευαστές κοινωνικών κατοικιών.
Δ) Την εκπόνηση μελετών με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις ανάγκες στέγασης σε κάθε κράτος-μέλος και στην ΕΕ συνολικά.

* Σας καλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.housingforall.eu